Monoparesi/plegia, emiparesi/plegia, paraparesi/plegia, Tetraparesi/plegia in esiti di disturbo di circolo cerebrale